Algemene Voorwaarden – Ronafly
 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Intellectueel eigendom
Artikel 6 – De overeenkomst
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Nakoming overeenkomst
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betalingsmogelijkheden en betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ronafly
Prinsenstraat 46
2411TS Bodegraven
Telefoonnummer: 06 – 34545437
E-mailadres: info@ronafly.nl
KvK-nummer: 62884263
Btw-identificatienummer: NL002249393B18

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ronafly en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ronafly en consument.

  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ronafly voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Ronafly zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Hierbij te denken aan de materialen, prijs inclusief btw, de levertijd etc.
  3. De productfoto’s van Ronafly zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Aangezien veel producten handgemaakt en/of naar en voorzien van eigen ontwerp zijn, kunnen er kleine afwijkingen zijn. Dit staat vermeld bij de productbeschrijvingen. De daadwerkelijke kleuren kunnen eveneens iets afwijken van de kleuren op het beeldscherm i.v.m. verschillende beeldscherminstellingen.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Het aanbod is vrijblijvend. Ronafly is gerechtig het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

 1. Het aanbod van Ronafly bestaat voornamelijk uit producten die handgemaakt zijn, naar eigen ontwerp zijn samen gesteld en/of voorzien zijn van eigen illustraties. De rechten op deze ontwerpen en illustraties blijven van Ronafly.
 2. Alle afbeeldingen en foto’s op de website van Ronafly zijn eigendom van Ronafly en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gebruikt of online verspreid worden.
  3. Producten uit het aanbod van Ronafly mogen niet worden vermenigvuldigd en niet worden in- en doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Digitale producten zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet openbaar worden gemaakt of op andere wijze worden verspreid.
  5. In geval van inbreuk op auteursrecht zal in eerste instantie geprobeerd worden contact op te nemen met de persoon die de inbreuk pleegt. Indien er in mindere mate of totaal geen gehoor gegeven wordt aan de inbreuk op auteursrecht, zullen juridische stappen worden ondernomen.
  6. Ronafly is gerechtigd tot naamsvermelding en/of plaatsing van logo op de producten die handgemaakt zijn, naar eigen ontwerp zijn gemaakt en/of voorzien zijn van eigen illustraties en ontwerpen en daardoor in meer of mindere mate uniek van aard zijn.

  

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat akkoord wordt gegeven op een offerte of wanneer er via de elektronische weg een bestelling wordt geplaatst. De consument wordt daarbij altijd voor het akkoord gaan, gewezen op de algemene voorwaarden.
 2. Zowel Ronafly als de consument bevestigen een koop op afstand via de elektronische weg als geldige overeenkomst te zien die beide partijen aan verplichtingen verbindt.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ronafly passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Ronafly daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. Ronafly kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ronafly op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Ronafly zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • de contactgegevens van Ronafly waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Ronafly bekendgemaakte vertegenwoordiger. Ronafly mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ronafly retourneren, conform de door Ronafly verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Ronafly. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door schriftelijk contact op te nemen met Ronafly. Ronafly stuurt na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 1, 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en/of het product niet aan Ronafly heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ronafly dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Ronafly of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Ronafly niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Ronafly kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Ronafly dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing op:

 •  Op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde producten. Omdat deze producten naar de wensen en specificaties van de consument zijn gepersonaliseerd en/of gemaakt, zijn deze persoonlijk van aard.
 • Digitale bestanden/producten zijn vanwege hun aard uitgesloten van het herroepingsrecht.
 • Oorbellen; oorbellenhaakjes kunnen om hygiënische reden niet worden geretourneerd. Bij het retourneren van oorbellen, wordt het bedrag van de oorbellenhaakjes verrekend met het aankoopbedrag.

 

Artikel 10 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  2. Ronafly is te allen tijde gerechtigd om prijswijzigingen door te voeren als gevolg van prijsverhogingen van (basis)materialen, prijswijzigingen bij derden partijen (die van invloed zijn op het productie- en/of distributieproces), verandering in administratieve lasten en verandering in btw-tarieven.
  3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Ronafly niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en garantie 

 1. Ronafly staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Ronafly er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door Ronafly, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien Ronafly is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Ronafly schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  4. De garantie geldt niet indien: 
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Ronafly en/of op de verpakking behandeld zijn; 
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

5. Er gelden verschillende garantiebepalingen voor de verschillende productcategorieën in het aanbod van Ronafly. Deze garantiebepalingen zijn terug te vinden in het garantiebeleid van Ronafly.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Ronafly zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Ronafly kenbaar heeft gemaakt.
  3. Ronafly zal bij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Ronafly het eventueel reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien verwerking en/of levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ronafly zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit gaat altijd in overleg met de consument, gezien de producten van Ronafly handgemaakt, met de hand zijn samengesteld en/of voorzien zijn van eigen ontwerp. Indien na overleg blijkt dat Ronafly geen vervangend artikel kan leveren heeft de consument het recht om een alternatief artikel uit te zoeken of het reeds betaalde bedrag teruggestort te krijgen.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ronafly tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Ronafly bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  8. Ronafly is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij bezorgbedrijven. Aan vertraagde leveringen, buiten de schuld van Ronafly (zoals extreme drukte en/of achterstand bij het postbedrijf), kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Betalingsmogelijkheden en betaling

 1. De betaalmogelijkheden op deze website zijn Ideal, bankoverschrijving en Paypall.
  2. Bij bankoverschrijving dient te consument binnen 14 dagen, na het plaatsen van de bestelling of na het bevestigen van de overeenkomst, de factuur te voldoen.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  5. Bij het verstrijken van de betalingstermijn zal Ronafly een herinnering sturen, met vermelding dat, bij het uitblijven van betaling, Ronafly gerechtigd is de bestellen of overeenkomst te annuleren of de vorderingen uit handen te geven. Bijkomende kosten en eventuele rente zijn dan voor rekening van de consument.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Wanneer de consument onverhoopt niet tevreden is over een product, dienst, service of uitvoering van de overeenkomt, dient de consument kenbaar te maken bij Ronafly, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden door te mailen naar info@ronafly.nl.
  2. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ronafly.
  3. Bij Ronafly ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ronafly binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. De consument dient bij klachten zich allereerst te wenden tot Ronafly en haar in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen, voordat de consument verdere stappen onderneemt.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Ronafly en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.