Privacy- en cookie verklaring Ronafly

Ronafly neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig hebben voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Wanneer u gebruik maakt van deze site gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Ronafly. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacy verklaring beschrijft welke gegevens over u door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt uitgelegd op welke wijze ik uw gegevens opsla en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Welke gegevens worden door Ronafly verzameld?
Ronafly heeft diverse persoonsgegevens nodig wanneer u o.a. een aankoop of een andere aanvraag doet voor één van mijn producten en/of diensten.De volgende persoonsgegevens kunnen mogelijk verwerkt worden:

  • Uw voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Adresgegevens
  • Contact gegevens zoals telefoonnummer en e-mail
  • IP adres

Met welk doel gebruikt Ronafly deze gegevens?
Ronafly gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ronafly gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

  • Uw voor- en achternaam en adres worden gebruikt voor het verzenden van een bestelling.
  • Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij het plaatsen van een bestelling kan Ronafly gebruiken voor het beantwoorden van vragen, om u op de hoogte houden van de status van uw bestelling en/of navraag doen over een bestelling.
  • Uw e-mailadres wordt gebruikt om u een bevestiging en factuur te sturen na het plaatsen van een bestelling.
  • Uw IP-adres wordt opgeslagen wanneer u een bestelling plaatst om misbruik bij betaling te herkennen.

Delen aan derden
Ronafly verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Partijen waarmee uw gegevens gedeeld worden (indien van toepassing)
Webshosting en e-maildiensten
Ronafly maakt gebruik van een webhoster voor het hosten van de website en voor opslag van gegevens van de website. Bij de webshoster maakt Ronafly ook gebruik van zakelijker e-maildiensten. Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. De webhoster heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Op basis van de overeenkomst die ik met deze partij heb gesloten zijn zij verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

WordPress – Website
Deze website is ontwikkeld met software van WordPress. Sommige persoonsgegevens die ten behoeve van mijn dienstverlening beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. WordPress gebruikt deze gegevens om klantprofielen of order-alerts aan te maken binnen onze website, of om andere informatie, zoals ingevulde contactformulieren met mij te kunnen delen.

WooCommerce – Webshop
Deze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die ten behoeve van mijn dienstverlening beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce gebruikt deze gegevens om bestellingen en/of klantprofielen aan te maken binnen onze webwinkel.

Betalingsplatformen
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maakt Ronafly gebruik van betalingsplatformen, waaronder Mollie en Paypal. Zij verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Beide partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zowel Mollie als Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Google Analytics
Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ronafly gebruikt deze rapportages om haar dienstverleningen en gebruikservaringen te verbeteren.

Vervoersbedrijven
Voor het bezorgen van bestellingen maakt Ronafly gebruik van vervoersbedrijven, waaronder PostNL, DHL en Intime Delivery. Hierbij is het noodzakelijk om uw naam en adresgegevens met deze partijen te delen. De vervoersbedrijven zullen uw gegevens voor geen ander doeleinden gebruiken, anders dan het bezorgen van uw bestelling. In het geval dat PostNL, DHL en/of Intime Delivert onderaannemers inschakelen, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Ten behoeve van mijn boekhouding en administratie maak ik gebruik van een boekhoudprogramma. Uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling worden gedeeld en worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. De gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Wel kunnen algemene gegevens, zoals o.a gebruikte koppelingen, automatiseringen en functies door het boekhoudprogamma gebruikt worden om hun dienstverlening te verbeteren.

Belastingdienst
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te kunnen delen met de Belastingdienst. Zij kunnen een verzoek tot inzage doen in mijn administratie, waarbij ik wettelijk verplicht ben om daar gehoor aan te geven.

Etsy
(Enkel van toepassing wanneer u een bestelling plaats via mijn Etsy shop i.p.v. mijn webshop op mijn website)
Wanneer u een bestelling plaats via mijn Etsy shop, deel ik gegevens met Etsy waar nodig om u mijn diensten te kunnen verlenen en om mijn verplichtingen na te komen zoals beschreven in zowel Etsy’s Verkoperbeleid als Gebruiksvoorwaarden.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Ronafly op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Ronafly bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer er na een contactmoment geen bestelling of opdracht volgt, worden je gegevens maximaal 1 jaar bewaard.Na het afronden van een (laatste) bestelling of opdracht worden uw gegevens niet langer dan 6 maanden bewaard. Wanneer u een account heeft blijven uw gegevens in bewaring, tenzij u aangeeft uw account te willen opheffen.De gegevens in mijn boekhoudsysteem worden tenminste 7 jaar bewaard, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Na het verloop van deze 7 jaar worden uw gegevens binnen een jaar verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze langer te bewaren en/of beschikbaar te houden 

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Recht op inzage
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Recht op wijzigen, beperken en/of verwijderen
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen, mijn gebruik daarvan te beperken of ze te verwijderen. Als er geen andere grondslagen van toepassing zijn (zoals bewaren voor wettelijke verplichtingen), zal ik uw persoonsgegevens op verzoek doorgaans verwijderen.

Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en opslag van (delen van) uw persoonsgegevens door of in opdracht van Ronafly. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, zal ik uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik op basis van een grondslag wordt verplicht uw gegevens toch te bewaren (bijvoorbeeld voor wettelijke verplichtingen).

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht aan te vragen om de gegevens die ik verwerk en/of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, leesbaar over te dragen naar een andere partij.

Klachten
Als u in de EU woont heeft u het recht een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit voor gegevensbescherming wanneer u het niet eens bent met hoe ik uw persoonsgegevens verwerk.

Alle verzoeken omtrent inzien, wijzigen, beperken, verwijderen of bezwaar maken van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk indienen. Hieronder wordt ook per e-mail verstaan. U kunt uw verzoek mailen naar info@ronafly.nl. Uw verzoek zal binnen 4 weken in behandeling worden genomen.

Beveiliging persoonsgegevens
Ronafly neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, waaronder versleuteling middels SSL-certificaat en sterke wachtwoorden, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

COOKIES
Cookies zijn kleine bestandjes die met mijn website worden meegestuurd en door uw browser worden opgeslagen op het apparaat waarmee u de website bezoekt, bijvoorbeeld uw computer of telefoon. Wanneer u de website later weer bezoekt kan de informatie die is opgeslagen in de cookie worden meegestuurd. De cookies zorgen ervoor dat de website zo goed mogelijk werkt.

WordPress – Woocommerce
Voor mijn website en webshop gebruik ik Woocommerce in combinatie met WordPress. Om de website zo goed mogelijk te laten werken maakt Wordpres – Woocommerce gebruik van noodzakelijke en functionele cookies. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat als u inlogt op de website, u ingelogd blijft, ook nadat u heeft doorgeklikt naar een nieuwe pagina. Door het gebruik van deze cookies kunt u artikelen aan uw winkelmandje toevoegen en wordt de inhoud van het winkelmandje onthouden. Ook onthouden ze uw voorkeursinstellingen op de website, zoals bijvoorbeeld de taal waarin u de website wilt lezen bij een meertalige site.
Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.  

Google Analytics
Ook door mijn statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter wil ik u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben ik goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vindt u hier.

U kunt cookies uitschakelen en/of verwijderen via uw browserinstellingen. U kunt cookies van derden automatisch uitschakelen, in uw browserinstellingen aangeven dat u niet getrackt wil worden, en cookies altijd verwijderen uit uw browser en blokkeren per domein. 

Wijzigingen in het privacybeleid
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Contactgegevens
Ronafly wordt beheerd door Rowan Hogervorst

Gegevens:
Ronafly
Prinsensraat 46
2411 TS Bodegraven
Nederland
T 06-34545437
E info@ronafly.nl
KvK: 62884263